Консалтинг Услуги

ОРГАНИЗАЦИСКИ И МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ

ISO 9001 е меѓународен стандард за системите за управување со квалитет издаден од ISO организацијата. Последната ревизија на стандардот беше извршена во 2015 година и оттогаш стандардот се нарекува ISO 9001:2015. Стандардот им овозможува на организациите да ги организираат процесите, да ја зголемат ефикасноста на управувањето со квалитетот и постојано да се подобруваат. ISO 9001 е меѓународен стандард кој ги пропишува барањата за системите за управување со квалитет. Организациите го користат овој стандард за го докажат квалитетот во нивното работење и да ја демонстрираат способноста постојано да овозможуваат производи и услуги кои се усогласени со барањата на клиентите. ISO 9001 е најкористениот стандард во светот, со повеќе од еден милион организации од 160 земји кои го имаат имплементирано.